Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Ølstykke. Den indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag til den udsendte dagsorden, som medlemmerne måtte ønske at fremsætte, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 6
6. Valg af formand og/eller kasserer, jf. § 12
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleant, jf. § 12
8. Valg af 2 revisorer, jf. § 21
9. Valg af revisorsuppleanter, jf. § 21
10. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.