Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Ølstykke. Den indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag til den udsendte dagsorden, som medlemmerne måtte ønske at fremsætte, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen,

hvorefter bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.